Veiligheid

Veiligheidscoördinatie

Doel van de veiligheidscoördinatie is het verminderen van het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector, en  het verbeteren van het welzijn van de werknemers op de bouwplaats.

De veiligheidscoördinatie is verplicht sedert het in werking treden van het KB van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, voor alle bouwwerven waar minstens 2 aannemers gelijktijdig of opeenvolgend werken uitvoeren.

De opdracht 'veiligheidscoördinatie' wordt opgesplitst in 2 deelopdrachten, nl.

 • veiligheidscoördinatie - ontwerp (VCO)
 • veiligheidscoördinatie - verwezenlijking (VCV)

De inhoud en taken van deze deelopdrachten zijn beschreven in het KB van 25.01.01 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.
Beide opdrachten kunnen door één en dezelfde persoon uitgevoerd worden.

De wetgeving maakt tevens een onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' bouwwerken.  Kleine bouwwerken hebben een oppervlakte < 500 m², bij deze bouwwerken wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de architect of bij ontstentenis door de 1e aannemer die werken uitvoert op de bouwplaats.  Bij grote bouwwerken staat de opdrachtgever zelf in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator.

Instrumenten bij de veiligheidscoördinatie :

 • veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) : hierin worden de maatregelen vastgelegd voor de veilige uitvoering van de bouwwerken.
 • coördinatiedagboek (CD) : is het dagboek van de opvolging der werken inzake veiligheid.
 • postinterventiedossier (PID) : is het dossier dat alle elementen bevat voor een goed gebruik, onderhoud, herstelling van het project (“as-built dossier”).
  Het PID is verplicht bij vervreemding van het project (overdracht bij notariële akte).
 • coördinatiestructuur (CS) : is de organisatie van de veiligheidscoördinatie op zeer grote werven  (> 2,5 miljoen euro) voor wat betreft overleg, uitwisseling van informatie, bemiddeling, organisatie werfinrichting, collectieve beveiligingen enz. 

Pyramis bvba voldoet aan alle voorwaarden voor het uitvoeren van opdrachten veiligheidscoördinatie niveau A, dit betekent voor alle opdrachten, zonder beperking van omvang of budget.

Pyramis bvba is lid van de beroepsverenigingen VCCS (www.vccs.be) en BibCo (www.bib-co.com).

Veiligheidsondersteuning


Door onze ervaringen inzake arbeidsveiligheid en de werking van de IDPBW (Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) binnen de ondernemingen, kunnen wij u op verschillende vlakken bijstaan binnen uw bedrijf :

 • veiligheidsaudits (voorkomen van situatieblindheid)
 • verstrekken van advies
 • ondersteuning van de IDPBW
 • uitwerken veiligheidsorganisatie, -structuur en -procedures
 • nazicht machinepark op conformiteit met de veiligheidsvoorschriften
 • opmaak van bedrijfsnoodplannen

Risico-analyse

Als gevolg van onze ruime kennis en ervaring op het vlak van veiligheid, hebben wij een uitgebreid inzicht  weten te verwerven op het inschatten van risico's bij de uitvoering van zeer uiteenlopende werkzaamheden.  Deze kennis en ervaring stellen wij graag ten dienste van bedrijven bij het opmaken van risico-analyses.  De risico-analyses worden opgebouwd volgens de methode van Kinney, na studie en in overleg met de bedrijfsleiding.  De risico-analyses worden vrij ter beschikking gesteld van de klant, zodat hij desgewenst, ingeval van gewijzigde omstandigheden of activiteiten, zelf de nodige aanpassingen en bijsturingen kan uitvoeren.