Energie 

EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat)

De EPB-verslaggeving is verplicht sedert 01.01.2006.

De EPB-verslaggeving bestaat uit de berekening van isolatie (K-peil), energetische prestatie (E-peil) en ventilatievoorzieningen.  Hoe lager het K- en E-peil, hoe beter uw gebouw scoort, en hoe minder het energieverbruik.
De eisen op het vlak van energie worden jaarlijks verstrengd, om tegen 2021 het BEN-niveau te bereiken (Bijna Energie Neutraal).

Bij uitvoering van energiebesparende maatregelen kunnen in bepaalde gevallen premies en/of vermindering van onroerende voorheffing genoten worden.

Info over de energieprestatieregelgeving vindt u terug op de website www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving van het Vlaams EnergieAgentschap (VEA).

Om als EPB-verslaggever te mogen optreden, is registratie verplicht bij het VEA.

Hoe gebeurt de verslaggeving :

  • het opmaken van voorberekeningen op basis van de plannen, lastenboeken of ander informatie verschaft door de architect en/of bouwheer
  • opmaak van een verslag van nazicht, dat als basis kan dienen voor de uitvoering
  • indienen van de startverklaring bij het VEA
  • tijdens de uitvoering van de werken : aanpassen aan nieuwe keuzes en bijsturen waar nodig
  • binnen de 6 maand na de ingebruikname van het gebouw : indienen van de definitieve aangifte
    bij het VEA, op basis van de as-built gegevens.
  • bij nieuwbouwwoningen wordt hierbij een EPB-certificaat afgeleverd 

EPC (EnergiePrestatieCertificaat)

De opmaak van een EPC is verplicht bij de verkoop (sedert 01.11.2008) en de verhuur (sedert 01.01.2009) van een onroerend goed.

Het kengetal op het certificaat drukt uit, in Kwh/m², wat het jaarlijks energieverbruik is per m² bruikbare vloeroppervlakte, dit om aan de potentiële koper of huurder een idee te geven omtrent de energiezuinigheid van het gebouw.  Hoe lager dit kengetal, hoe beter de energetische waarde van het gebouw en dus hoe minder energieverbruik.

Voor het opmaken van een EPC kan gebruik gemaakt worden van beschikbare informatie zoals facturen, het postinterventiedossier of foto's.  Bij afwezigheid van dergelijke documenten, wordt het energieverbruik berekend op basis van een aantal ter plaatse controleerbare parameters, zoals muurdikte, aanwezigheid van isolatie enz.

Ventilatieverslaggeving (STS-P 73-1 Ventilatie)

Het aanstellen van een ventilatieverslaggever is sedert 01.01.2016 verplicht bij bouwaanvragen van nieuwbouwwoningen en ingrijpende energetische verbouwingen.
Bedoeling is om de bouwheer beter te informeren, en ook beter toe te zien op een kwalitatieve uitvoering van de ventilatievoorzieningen.
De STS (technische specificatie) verwacht een ventilatievoorontwerp bij de start, en een ventilatieprestatieverslag bij de ingebruikname van het gebouw.

De ventilatieverslaggeving wordt gekoppeld aan de EPB-verslaggeving.

Voor het uitvoeren van de ventilatieverslaggeving is een erkenning nodig door het WTCB.

Luchtdichtheidsmetingen (blowerdoortesten)

Bij een luchtdichtheidsmeting wordt de luchtdichtheid van een gebouw vastgesteld door het creëren van een onder- en/of bovendruk van 50 Pa.

Het volume lucht dat hierbij uit het gebouw ontsnapt of er in binnendringt is een maat voor de luchtdichtheid.

Hoe beter de luchtdichtheid, hoe minder ongecontroleerde ventilatie zich voordoet in het gebouw.

Het resultaat van deze meting is een beter E-peil (mogelijke daling van 6 tot 10 E-peilpunten).

De prijs van een luchtdichtheidsmeting is verwaarloosbaar in verhouding met de winst die gemaakt wordt in het E-peil.