Bouw

Architectuur en ontwerp

Bouwplannen ?

Wij verzorgen uw ontwerpen en uw aanvragen.  Op basis van het voorafgaandelijk grondonderzoek wordt eerst en vooral nagezien wat structureel mogelijk is op het vlak van funderingswijze en structurele vormgeving.  Eénmaal dit gekend is, kan mits de nodige creativiteit, uw project verder worden ingevuld en aan uw wensen aangepast.

Dit vertaalt zich in een schetsontwerp / voorontwerp, dat de basis vormt voor verder overleg en verdere aanpassingen.  Deze resulteren in het definitief ontwerp voor het bouwaanvraagdossier.  In dit ontwerp worden alle afmetingen definitief, en kunnen structuurplannen, lastenboeken en meetstaten opgemaakt worden.  De plannen worden naderhand nog verder aangevuld met details en aangepast aan de voorziene uitvoeringsmethodes (vb prefabricatie), dit is het uitvoeringsontwerp.

Vanaf 23.02.2017 vervangt de omgevingsvergunning de klassieke stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning.  Ook voor deze omgevingsvergunning kan u bij ons terecht.  Er resten nog slechts 2 procedures, nl. deze met (gewone procedure) en deze zonder (vereenvoudigde procedure) openbaar onderzoek over de aanvraag.  De inhoudelijke regels blijven afzonderlijk geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) enerzijds, en Vlarem II en het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) anderzijds.  De milieuvergunning zal vanaf het in werking treden van de omgevingsvergunning geen einddatummeer bevatten (in ruil voor evaluatie en bijstelling door de overheid).

Projectleiding en bouwcoördinatie

Gedetailleerde plannen zijn één zaak, een gedegen uitvoering volgens planning en budget is evenwel primordiaal.  Wij beschikken over de expertise om elk risico bij de uitvoering van uw bouwproject tot een minimum te herleiden.

Wat doen wij voor u ?

 • uitwerken van het project
 • offertes opvragen en vergelijken
 • selectie van de aannemer(s)
 • opmaken van kostenraming (budgettering) en planning
 • organisatie en planning van de werf
 • opvolging van de werf
 • contact onderhouden met alle bouwpartners
 • bijwonen van werfvergaderingen met bijhorende verslaggeving
 • formuleren van adviezen- evalueren en bijsturen waar nodig
 • leiding geven
 • alle projectadministratie

U heeft maar één gesprekspartner.  Dit geeft u de garantie dat de uitvoering niet in het honderd loopt, u vermijdt oeverloze discussies over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, wat zich allemaal vertaalt in hoge kwaliteit, een kortere bouwtermijn en een lagere bouwkost.

Plaatsbeschrijvingen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen locatieve en constructieve plaatsbeschrijvingen.

Een locatieve plaatsbeschrijving wordt opgemaakt bij aanvang van de huurperiode bij verhuring van een pand, teneinde schade door de huurder tijdens de huurperiode te kunnen vaststellen.  De huurder is immers verantwoordelijk voor de toegebrachte huurschade, mits door de eigenaar kan aangetoond worden dat deze door de huurder is veroorzaakt (B.W. Art. 1730-1731).  Onze plaatsbeschrijvingen omvatten naast een beschrijving, ook uitgebreid fotomateriaal van het pand.  De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in 3 exemplaren : 1 exemplaar voor de verhuurder, 1 voor de huurder, en 1 voor registratie door het registratiekantoor (verplicht uit te voeren binnen de 2 maanden na het sluiten van de (ver)huurovereenkomst.

Een constructieve plaatsbeschrijving gebeurt bij de aanvang van bouwkundige werken, en heeft tot doel te bewijzen dat aanwezige schade door bouwwerken is veroorzaakt dan wel reeds aanwezig was.  Het uitvoeren van een constructieve plaatsbeschrijving is geen wettelijke verplichting, maar kan veel problemen en kosten vermijden naar toewijzing van verantwoordelijkheid.  Constructieve plaatsbeschrijvingen worden uitgevoerd conform de bepalingen van het lastenboek van de architect.

Op aanvraag kan na de huurperiode of na uitvoering van de bouwkundige werken een staat van vergelijking opgemaakt worden.

Keuring van de privé-riolering en afkoppelingsprojecten

Pyramis bvba verzorgt keuringen van het privaat rioleringsstelsel en afkoppelingsprojecten.

Keuring van de privé-riolering

De keuring van de privé-riolering is wettelijk verplicht sedert 01.07.11 (AWVR : Algemeen WaterVerkoop Reglement) bij nieuwbouwprojecten, grote verbouwingen en ingeval van afkoppeling op het openbaar domein.  Het hoofddoel van deze keuring is het verhogen van de efficiëntie van de waterzuiveringsinstallaties door een volledige scheiding van het hemelwater (RWA) en het afvalwater (DWA).  Welke documenten zijn nodig voor het uitvoeren van de keuring :

- as-built rioleringsplan (of architectenplan bij ontstentenis)

- foto's genomen tijdens de aanleg van het rioleringssysteem

- technische fiches en facturen van de gebruikte materialen

- de stedenbouwkundige vergunning (omgevingsvergunning vanaf 2017)

- het hemelwaterformulier

De keuring dient te gebeuren door een erkend keurder.  Wij zijn hiervoor erkend door VLARIO.

Afkoppeling van grote projecten

Bij het afkoppelen van de riolering op verkavelingen of in grote industrieterreinen komt heel wat kijken om een strikte scheiding te kunnen realiseren tussen hemelwater en afvalwater.  Enkel het DWA mag naar de waterzuiveringsinstallatie afgevoerd worden, het RWA dient in eerste instantie zoveel mogelijk hergebruikt te worden, daarna wordt er geïnfiltreerd of gebufferd, en pas in laatste instantie mag er (vertraagd) worden geloosd.  De afkoppelingsdeskundige wordt ingeschakeld om het ganse proces bij bvb wegeniswerkenin goede banen te leiden.

Wat doet de afkoppelingsdeskundige ?

 • in kaart brengen van de volledige bestaande privé-riolering
 • aanbrengen van verbeteringen naar scheiding RWA / DWA
 • uittekenen van de gewenste toestand
 • opmaken van een kostenraming om deze toestand te kunnen realiseren
 • administratie voor subsidieaanvraag